591 33 77 33 info@geosafety.ge 37 ილია ჭავჭავაძის გამზირი

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა

იწყება წინასწარი რეგისტრაცია შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებულ პროგრამაზე.

 • აკრედიტებული პროგრამის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ,
  ნებისმიერ სამუშაო სივრცეში:
 • მოახდინოთ საფრთხეთა იდენტიფიცირება და შეაფასოთ რისკები;
  შეიმუშავოთ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა.
 • ჩაატაროთ სწავლება შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე.
 • შეაფასოთ სამუშაო გარემოს შრომის ჰიგიენა და მიკროკლიმატი.

პროგრამის აღწერა:

 • 230 საათი - სრული აკრედიტებული კურსი
 • სრული აკრედიტებული პროგრამა არის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების არანაკლებ 230-აკადემიურსაათიანი პროგრამა, რომლის დასრულებისა და სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარების შემდგომ, პირს ენიჭება უფლება განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ფუნქცია-მოვალეობები ყველა იმ ეკონომიკური / არაეკონომიკური საქმიანობის სექტორში, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში თითოეული ჯგუფიდან 5 წარმატებული მსმენელი გაივლის 1 თვიან სტაჟირებას GEOSAFETY-ში.

ჩვენი კომპანია დამატებით გაძლევთ შესაძლებლობას, აკრედიტებული კურსის დასრულების შემდეგ დამატებით, შედეგად მიიღებთ დამატებით 2 სერტიფიკატს.

 • ნარჩენების მართვა
 • სურსათის უვნებლობის სისტემა (HACCP) საბაზისო კურსი

პროგრამის განხორციელების ლოკაციები:

თბილისი

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტი

ბათუმი

საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი “ეკვატორი”

კურსის სილაბუსი:

1. შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში;

2. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”;

3. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი;

4. ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები შრომის სამართლის მიმართულებით;

5. საერთაშორისო სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში;

6. საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკის შეფასება და მართვა;

7. საწარმოო უბედური შემთხვევისა და ინციდენტის მოკვლევა – აღრიცხვა, რეგისტრაცია, ანგარიშგება;

8. პროფესიული დაავადებები – პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა და კონტროლი;

9. ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები;

10. საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნები;

11. ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები;

12. უსაფრთხოების ნიშნები და მონიშვნები სამუშაო სივრცეში;

13. გადაუდებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; საევაკუაციო გეგმა;

14. გარემოსდაცვითი საკითხები შრომის უსაფრთხოების სფეროში;

15. ტვირთის გადატანა;

16. სიმაღლეზე მუშაობა;

17. აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები;

18. შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას;

19. ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარების მეთოდები და მიმართულებები;

20.სპეციალური და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე დასაქმებულთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა;

21. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში;

22. შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში;

23. შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში;

24. შრომის უსაფრთხოება მომსახურების/სერვისის სექტორში და საოფისე საქმიანობისას;

25. შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში.

სწავლის ხანგრძლივობა:

 • თბილისი - არაუმეტეს 90 დღე
 • რეგიონები - არაუმეტეს 60 დღე

სწავლის საფასური: 1850 ლარი

 

შრომის უსაფრთხოების სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები ვალდებულნი არიან ჩააბარონ სასერტიფიკატო გამოცდა სახელმწიფოს მიერ ადმინისტრირებად საგამოცდო ცენტრში.

წინასწარი რეგისტრაცია

  რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ უმაღლესი ან პროფესიული განათლების მქონე პირებს